Logo

Положення про Економічну раду Політичної партії «Народний Рух України»

ПОЛОЖЕННЯ

про Економічну раду Політичної партії «Народний Рух України»

 

 1. Загальні положення.
  • Економічна рада Політичної партії «Народний Рух України» (надалі – Економічна рада) є консультативно-дорадчим органом Політичної партії «Народний Рух України» (надалі – НРУ), утвореним відповідно до рішення Центрального Проводу НРУ.
  • Економічна рада не має статусу юридичної особи та виконує виключно консультативні, дорадчі, аналітичні та організаційні функції.
  • У своїй діяльності Економічна рада керується чинним законодавством України, Програмою та Статутом НРУ, а також цим Положенням.
  • Для здійснення своїх функцій та повноважень Економічна Рада має право взаємодіяти з центральними керівними органами НРУ, іншими політичними партіями, громадськими, профспілковими, підприємницькими, науковими, аналітичними організаціями, професійними асоціаціями, органами центральної та місцевої влади, іншими юридичними і фізичними особами приватного та публічного права, включаючи іноземних.
 1. Основні завдання.
  • Розробка економічної стратегії НРУ та економічних програмних документів НРУ.
  • Підготовка законодавчих ініціатив НРУ в економічній сфері. Експертиза існуючих законодавчих ініціатив на предмет їхньої відповідності економічній стратегії НРУ.
  • Аналіз законодавчих актів, урядових програмних матеріалів, чинних рішень центральних і місцевих органів влади на предмет їхньої відповідності економічній стратегії НРУ та підготовка відповідних змін до них.
  • Розробка та підготовка проектів заяв, рішень, аналітичних, консультативних і агітаційних матеріалів НРУ в економічній сфері.
  • Інформування органів НРУ про позицію Економічної ради щодо актуальних економічних питань суспільства.
  • Взаємодія, встановлення ділових та партнерських відносин з громадськими, підприємницькими, аналітичними, науковими організаціями, професійними асоціаціями та індивідуальними підприємцями з метою вироблення нової продуктивної економічної політики в Україні.
  • Розробка рішень і пропозицій з підтримки малого і середнього бізнесу в усіх галузях економіки України.
  • Проведення систематичної роботи із пошуку та залучення потенційних спонсорів до фінансування діяльності НРУ серед його прихильників у бізнес середовищі.
  • Організація масових заходів, зібрань, форумів з метою популяризації та просування економічної стратегії НРУ, а також залучення спонсорів до фінансування діяльності НРУ.
 1. Організаційна структура.
  • Економічна рада утворюється у складі 19 осіб, кожна з яких має бути членом НРУ.
  • Економічну раду очолює Голова, який призначається Центральним Проводом НРУ за поданням Голови НРУ строком на 1 (один) календарний рік.
  • Персональний склад Економічної ради затверджується Центральним Проводом НРУ за поданням Голови Економічної ради, узгодженим з Головою НРУ строком на 1 (один) календарний рік.
  • Центральний Провід НРУ має право виключити члена Економічної ради з її складу до закінчення терміну повноважень у випадку порушення ним чинного законодавства України, Статуту НРУ або цього Положення. У такому випадку, а також у разі добровільного виходу члена зі складу Економічної ради, у місячний строк з дати виключення (або виходу) такого члену, Центральним Проводом НРУ за поданням Голови Економічної Ради, затверджується новий член Економічної Ради.
  • Голова Економічної ради призначає і веде засідання Економічної ради, організує її роботу, вирішує інші питання її діяльності і представляє Економічної раду у центральних керівних органах НРУ та у зовнішніх комунікаціях.
  • Голова Економічної Ради призначає Секретаря з числа працівників Апарату Центрального Проводу НРУ.
  • Секретар Економічної ради забезпечує підготовку і проведення засідань і заходів Економічної ради, розповсюдження матеріалів, ведення її документації, протоколів засідань тощо.
  • Секретар не є членом Економічної Ради та не бере участь у голосуванні під час ухвалення Економічною Радою своїх рішень.
 1. Повноваження.
  • Економічна рада має право:
   • Проводити засідання, обговорення, дискусії, круглі столи з питань, що відносяться до її компетенції та повноважень.
   • Створювати тимчасові робочі групи для виконання своїх завдань і функцій, залучати до роботи в них членів НРУ, представників бізнесу, профільних асоціацій, органів державної влади та інших громадян, в тому числі іноземних.
   • Розповсюджувати інформаційні та інші матеріали, підготовлені нею, через засоби масової інформації, інтернет, а також в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.
   • Вносити пропозиції, аналітичні матеріали, заяви та інше до центральних керівних органів НРУ.
   • За погодження з Керівником Апарату Центрального Проводу НРУ залучати штатних працівників Апарату до проведення заходів та виконання інших завдань Економічної ради.
   • Використовувати офіс та матеріальні цінності НРУ для виконання своїх завдань і функцій.
  • Економічна рада зобов’язана:
   • У першочерговому порядку виконувати завдання центральних керівних органів НРУ з питань, що належать до її компетенції.
   • Щорічно, не пізніше 15 числа останнього місяця повноважень, звітувати Центральному Проводу НРУ про результати роботи за рік. Звіт подається на розгляд Центральному Проводу НРУ Головою Економічної ради після затвердження на засідання Економічної Ради простою більшістю голосів.
 1. Організація роботи.
  • Основною організаційною формою роботи Економічної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці і скликаються Секретарем за дорученням Голови.
  • Засідання є правомочними за умови участі в них більше половини членів від складу Економічної ради.
  • Час і місце проведення засідання Економічної ради і порядок денний формуються Головою Економічної ради та надсилаються Секретарем її членам не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати проведення засідання.
  • Будь-який член Економічної ради має право вносити пропозиції до порядку денного не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення засідання, письмово повідомивши про це Секретаря за адресою місцезнаходження Апарату Центрального Проводу НРУ.
  • Позачергове засідання Економічної ради може скликатися на письмову вимогу будь-якого члена, шляхом надсиланням її Голові за адресою місцезнаходження Апарату Центрального Проводу НРУ.
  • Позачергове засідання Економічної ради скликається Головою не пізніше ніж через 10 (десять) днів після одержання відповідної письмової вимоги.
  • Присутність будь-якого члена НРУ на засідання Економічної ради відбувається за погодження більше половини членів від складу Економічної ради.
  • На запрошення Голови та за погодження більше половини членів Економічної ради у засіданні можуть брати участь інші особи.
  • Рішення Економічної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів шляхом відкритого голосування. Під час голосування кожен член має один голос.
 1. Інші положення.
  • Члени Економічної ради та інші особи, які були присутні на засіданні та/або іншим шляхом дізналися певну інформацію, забезпечують конфіденційність такої інформації, що стала їм відомою у зв’язку із участю на засіданні та/або яка наявна у них у зв’язку з виконанням, у процесі виконання та/або для цілей виконання своїх повноважень згідно цього Положення.